پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

پروژه های برنامه نویسی

c++ و c ، java پذیرش پروژه های دانشجویی به زبان های

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۹ارديبهشت

این برنامه یک عدد از کاربر دریافت می کند و آن را به عوامل اولش تجزیه می نماید.

زبان ++c

هزینه کد 5 هزار تومن

۱۰ارديبهشت

این برنامه راس ها و یال های دو گراف را از کاربر دریافت می کند و تشخیص می دهد که این دو گراف ایزومرفیسم (یکریخت) هستند یا نه.

زبان ++C

هزینه کد 35 هزار تومن